Sunday, 12 January 2014

ၽွၼ်းလီၸ်ႂတိုၼ်ႇတဵၼ်ႈႁိုဝ် ႁူဝ်ၸ်ႂတွတ်ႇ          ႁူဝ်ၸႂ်ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ၽႂ်ၽႂ်ေၵႃႈေတဢွၼ်ၵၼ်ပွင်ႇၸႂ်ဝႃႈ မၼ်းပဵၼ်ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈတီႈ
သုတ်းပုၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းၼိုင်ႈေၵႃႉၼႆယူႇ၊ ေပႃးႁူဝ်ၸႂ်ႁဝ်းဢမ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်မၢၼ်ႇ ဢမ်ႇတွတ်ႇမၢၼ်ႇ

Saturday, 11 January 2014

ယုမ်ႉတၢၼ်ႇတၢၼ်ႇ

  
       ၼွင်ႉယိင်းပိူၼ်ႈယွင်ႈတၢၼ်ႇႁိုဝ်ေၵႃႈ ယႃႇေပၸူမ်း၊ ပိူၼ်ႈေသႉေၼးတၢၼ်ႇႁိုဝ်ေၵႃႈ ယႃႇေပ
ၸႂ်လဵၵ်ႉ ႁ်ႂႈေမႃဢဝ်တၢင်းႁူႉ တၢင်းဝူၼ်ႉၸဝ်ႈၵဝ်ႇေသ ၶတ်းၸ်ႂႁဵတ်းသၢင်ႈၼႃႈၵၢၼ်ၵႂႃႇႄလႈ၊ ၵၢၼ်
ယွင်ႈ ၵၢၼ်ေသႉၵၼ်ၼႆႉ တိုၼ်းပဵၼ်ၾိင်ႈထုင်းၶူင်ၵၢင်ၼႆ ၶ်ႂႈႁႂ်ႈၼွင်ႉပွင်ႇၸ်ႂႁူႉထိုင်ယူႇ၊ သင်ဝႃႈမီး

ၽွၼ်းလီၼမ်ႉ

            ၼမ်ႉၼႆႉ ပဵၼ်ၸဝ်ႈဢသၢၵ်ႈသႆၢၸ်ႂၵူၼ်းႁဝ်း ဢၼ်ပိူင်ယႂ်ႇပိူင်ၼိုင်ႈ၊ ဢဝ်ၸဵမ်မိူဝ်ႈလုၵ်ႉမႃး ႁဝ်းေပႃးၶုၵ်းၸႂ်လႆႈၼမ်ႉ ေပႃးလူဝ်ႇလႆႈၸ်ႂႉတိုဝ်းၼမ်ႉယဝ်ႉ၊ ၼမ်ႉၼႆႉ ပၼ်တၢင်းၵတ်းယဵၼ်ၼႂ်းၽဝ
ႁဝ်းတႃႇေသႇ၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၼမ်ႉပဵၼ်ေၵႃႉသိုပ်ႇသႆၢၸ်ႂၼႆေသ ၼပ်ႉယမ်ၼမ်ႉေၵႃႈယင်းမီး။

Tuesday, 20 March 2012

တွၼ်ႈသွၼ်

လူမ်ႉတီႈလ်ႂ လုၵ်ႉၶိုၼ်းတီႈၼၼ်ႈႄလႈ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႈမႆၢတွင်း

 ၸဝ်ႈသိုၵ်းၸၢမ်ႇမိူင်း တင်း ၸဝ်ႈသိုၵ်းပၢၼ်းဢွင်ႇ
ဢၼ်လႆႈထၢင်ႇထိူမ်ဝႃႈ ၸဝ်ႈၶုၼ်သႃႇႁႅမ်တႆၢ